กติกาการประกวด

 1. โหลดรูปลงเว็บไซต์ พร้อมกรอกรายละเอียดใบสมัครทางเว็บไซต์ให้ครบถ้วน.
 2. ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งภาพถ่ายก่อนและหลังแปลงโฉม และจะต้องเป็นภาพถ่ายของตนเองเท่านั้น (ภาพหลังจากการแปลงโฉมต้องส่งมาภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 อาทิตย์หลังจากลงรูปในครั้งแรก).
 3. ผู้เข้าประกวดจะต้องเขียนไดอารี่เพื่อบันทึกประสบการณ์การดูแลผิวพรรณเพื่อให้ผิวขาวใสทาง website ทุกๆ 2 อาทิตย์.

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

 1. เพศหญิงโดยกำเนิด.
 2. อายุระหว่าง 18-28 ปี.
 3. มีผิวพรรณดี ขาว สดใส.
 4. กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาขึ้นไป.
 5. บุคลิกภาพดี มีความมั่นใจในตนเอง.

เกณฑ์การตัดสิน และกติกาการคัดเลือกผู้ชนะ

 1. การประกวดคัดเลือกในรอบแรก (ผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ท่านแรก) ผู้ที่ได้รับคะแนน 10 อันดับสูงที่สุดจากผู้สมัคร ทั้งหมดจะได้ผ่านเข้ารอบสอง คะแนนมาจากการตัดสินจากการโหวต 30% และจากคณะกรรมการ 70%.
 2. ผู้เข้ารอบทั้ง 10 คน จะได้ลงรูป, รหัสโหวต, และประวัติแนะนำตัวเองในนิตยสาร OK! และในเว็ปไซต์ http://www.okmagazine-thai.com ทุกคนจะมีเลขรหัสเพื่อให้คนได้โหวตผ่านทางเว็บไซต์.
 3. ผู้ชนะเลิศ คะแนนจะมาจากผู้อ่าน OK! และประชาชนทั่วไปที่ได้โหวตผ่านทางเว็บไซต์ http://www.okmagazine-thai.com โดยเกณฑ์การตัดสินจะมาจากการโหวต 30% และจากคณะกรรมการ 70% (ระยะเวลาการโหวตตั้งแต่ 30 กรกฎาคม 2550 – 31 กันยายน 2550) 4. ประกาศชื่อผู้ชนะผ่านทางเว็บไซต์ http://www.okmagazine-thai.com ในวันที่ 15 ตุลาคม 2550.

รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ

 1. ได้รับตำแหน่ง White Perfect Cinderella 2007 White Perfect Brand Representative เป็นระยะเวลา 1 ปี
  • ได้เป็นตัวแทน L’oreal ออกงาน 12 ครั้งและได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • ส่วนหลังจาก 12 ครั้งจะได้รับรายได้ตามแล้วแต่การตกลงระหว่าง White Perfect Brand Representative กับทาง L’Oreal )
 2. ได้รับการ Make Over เพื่อทำการแปลงโฉม โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านผิวพรรณ รวมทั้งแนะนำการแต่งหน้า ทำผม รวมไปถึงบุคลิกภาพ เพื่อเป็นแขกคนสำคัญในงาน OK! Awards 2007.
 3. ได้รับผลิตภัณฑ์ L’Oreal White Perfect ไปใช้ฟรีตลอดเวลา 1 ปี.

รางวัลสำหรับผู้โชคดีจากการโหวต

 1. การ์ดเชิญร่วมงาน OK! Awards 2007 10 รางวัล สำหรับผู้ที่โหวตให้ผู้ชนะ.
 2. White Perfect Gift Set 30 รางวัล สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโหวตทั่วไป.

กติกาทั่วไปของการร่วมสนุกกับ OK! และ L’Oreal

 1. ผู้จัดการเล่นกิจกรรมสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาปฎิเสธไม่รับสมัครหรือพิจารณาตัดสิทธิ์ผู้เข้าเล่นกิจกรรม รายหนึ่งรายใดหรือหลายราย ไม่ให้เข้าร่วมการเล่นกิจกรรมตามที่ผู้จัดการเล่นกิจกรรมจะเห็นสมควาร.
 2. คำตัดสินของคณะกรรมการการพิจารณาถือเป็นเด็ดขาด ผู้เข้าเล่นกิจกรรมไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง อุทธรณ์ หรือจะขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม.
 3. ใบสมัครที่สมัครเข้ามาไม่ถูกต้อง, ไม่สมบูรณ์ หรือผิดรูปแบบ จะถือเป็นโมฆะ ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทาการบันทึกการ สมัครของท่าน จึงจะถือว่าเป็นการสมัครเข้ามาอย่างสมบูรณ์และการตัดสินใจของบริษัทฯถือเป็นสิ้นสุด.
 4. ข้อตกลงทั่วไป: กฎ, โครงสร้างคะแนนและของรางวัลที่มอบให้เป็นของบริษัทฯ และห้ามมิให้กระทำการคัดลอกข้อความ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆก็ตามโดยมิได้รับอนุญาตจากทางบริษัทฯก่อน.
 5. บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้พนักงานของบริษัทมีเดียทรานส์เอเชีย จำกัด, บริษัท ลอรีอัล ประเทศไทยจำกัด , และ บริษัทตัวแทน โฆษณาที่เกี่ยวข้องและญาติของพนักงาน, ตัวแทน, หรือญาติของตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม.
 6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการตอบรับ การปฎิเสธ การสมัครเข้าเล่นใดๆ ที่บริษัทฯเห็นว่า การสมัครนั้นๆไม่ได้เป็นไปตาม กฎและข้อตกลงของกิจกรรม หรืออาจจะทำลายการเล่นกิจกรรม และทางบริษัทฯ มีสิทธิ์เต็มที่ในการพิจารณาไม่ให้ผู้ใดเป็น ผู้ร่วมเล่นกิจกรรม ต้องยอมรับว่าไม่สามารถเรียกร้องข้อเสียหายใดๆจากบริษัทฯได้ ซึ่งการใช้สิทธิ์ตัดสินพิจารณาของบริษัทฯ นั้น จะไม่มีผลต่อการที่จะต้องชดเชยค่าเสียหายใดๆให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง.

กติกาการรับของรางวัล

 1. การประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัล จะประกาศที่หน้าที่เล่นกิจกรรมของ http://www.okmagazine-thai.com โดยจะใช้ชื่อและนามสกุลจริง ของผู้เข้าร่วมสนุกเป็นหลักสำคัญในการประกอบการพิจารณา ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องนำบัตรประชาชนมาแสดงในวัน เวลา และสถานที่ที่ได้รับรางวัล.
 2. ผู้เข้าร่วมเล่นกิจกรรม มีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลต่อรอบการแข่งขันเท่านั้น.
 3. หนึ่งรางวัล ต่อ หนึ่งครัวเรือน หากหนึ่งครัวเรือนมีผู้ร่วมเล่นกิจกรรมมากกว่าหนึ่งคน และได้รับรางวัลมากกว่าหนึ่งรางวัล ทางนิตยสาร OK! ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลเพียงรางวัลเดียว.
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล (ที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน) โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีที่มีภูมิลำเนาและถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น.
 6. ผู้ชนะไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับรางวัลไปให้แก่บุคคล และผู้ชนะการเล่นกิจกรรมจะต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขของ การรับรางวัลที่ผู้จัดการเล่นกิจกรรมหรือผู้ให้ความสนับสนุนรางวัลกำหนด หากผู้ชนะการเล่นกิจกรรมไม่ยอมรับเงื่อนไข ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ชนะการเล่นกิจกรรมสละสิทธิ์การับรางวัลดังกล่าว และผู้จัดการเล่นกิจกรรมมีสิทธิ์มอบของรางวัลดังกล่าว ให้กับผู้เล่นกิจกรรมรายอื่น ซึ่งยอมปฎิบัติตามเงื่อนไขเข้ารับรางวัลแทนได้.
 7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องติดต่อเพื่อยืนยันการขอรับของรางวัลภายใน 30 วัน หลังจากทำการประกาศผลมิฉะนั้นจะถือว่า สละสิทธิ์.
 8. ผู้เข้าเล่นกิจกรรมที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป รับทราบและยินยอมเป็นผู้รับภาระการจ่ายภาษีเงิน ได้หัก ณ ที่จ่าย 5% และ/หรือภาษีตามกฎหมายกำหนดโดยคิดจากมูลค่าของรางวัลที่ได้รับจากการชนะการเล่น กิจกรรม.
 9. ผู้จัดการเล่นกิจกรรมไม่รับรองว่ารางวัลที่ผู้เข้าเล่นกิจกกรมได้รับนั้น จะมีคุณภาพและประสิทธิ์ภาพที่ดีครบถ้วนตามที่ ผู้เข้าเล่น กิจกรรมต้องการหรือคาดหวัง
 10. กรณีที่มีการเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าภาษีทั้งหมดสำหรับส่วนที่เกี่ยวข้องกับของรางวัล.
 11. สำหรับท่านที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องเดินทางมารับของรางวัล ด้วยตนเองตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ทางบริษัทฯกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธ.ิ์
 12. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อเพื่อยืนยันการขอรับของรางวัลภายใน 30 วัน หลังจากทำการประกาศผล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์.